Untitled Document
  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ສາລະບານ English | Franšais | ລາວ

   ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບສາລະສົນເທດ
  ແລະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ອົງກອນຂອງພວກທ່ານ
ໜ້າທໍາອິດ ບໍລິການ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ  
ບໍລິການ
ສູນພັດທະນາຊອບແວ

ພວກເຮົາຈະໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທາງຕິກນິກ ໃນດ້ານຊອັບແວ ແລະ ດ້ານລະບົບເຄືອຂ່າຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ທີ່ປຶກສາທາງຕິກນິກ, ສ້າງລະບົບໃຫມ່, ແປ່ນແປງລະບົບເກົ່າ.

 


>ເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ

 
Untitled Document