Untitled Document
  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ສາລະບານ English | Franšais | ລາວ

   ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບສາລະສົນເທດ
  ແລະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ອົງກອນຂອງພວກທ່ານ
ໜ້າທໍາອິດ ບໍລິການ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ  
ບໍລິການ
ສູນພັດທະນາຊອບແວ

ເນັດເວີກໂຊລູຊັ້ນເຊີວີສ ເປັນສູນພັດທະນາຊັອບແວ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ປະສິດຕິພາບໃນເລຶ່ອງ ການປະເມີນລາຄາ, ສາມາດໃຫ້ວີທີ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນກັບລາຄາ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານໄດ້ທັງພາສາ ລາວ, ອັງກິດ ຫືຼ ພາສາຝັ່ຣງ. ລະບົບ ສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາໃຫັທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ທັງການໄປເຮັດວຽກ ປະຈຳທີ່ ຫືຼ ການເຮັດວຽກຜ່ານທາງໄກ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກ ໂດຍເຈາະຈົງສະເພາະໂປຣແກຣມ ຫືຼ ພາສາໃດໜຶ່ງຕາມລູກຄ້າສັ່ງ. ການພັດທະນາຊອັບແວຂອງພວກເຮົາດັ່ງຕໍ່ໄປ:

 


>ເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ

 
Untitled Document