Untitled Document
  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ສາລະບານ English | Franšais | ລາວ

   ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບສາລະສົນເທດ
  ແລະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ອົງກອນຂອງພວກທ່ານ
ໜ້າທໍາອິດ ບໍລິການ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ  
ບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ

ສູນຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການບຳລຸງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າການຍົກລະດັບ ບັນດາພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ຕາມອົງກອນເອກະຊົນ ຫືຼ ພາກລັດ ທີ່ພົບບັນຫາ ດ້ານໃດຫນຶ່ງຂອງ IT. ແລະຖ້າຈະເບິ່ງໄປອີກໃນແງ່ຫນຶ່ງ ມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນທີ່ຈົບມາຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍໆບໍລິສັດ ແລະ ຫຼາຍໆອົງກອນ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຫາພະນັກງານ ທີ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ ໃນການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໄດ້ ສະນັ້ນທີມງານຂອງພວກເຮົາ ຈິ່ງມີຄວາມກຽມພ້ອມເພຶ່ອ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໃນຈຸດນີ້.

 


>ເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ

 
Untitled Document