Untitled Document
  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ສາລະບານ English | Franšais | ລາວ

   ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບສາລະສົນເທດ
  ແລະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ອົງກອນຂອງພວກທ່ານ
ໜ້າທໍາອິດ ບໍລິການ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ  
ບໍລິການ
ທີ່ປືກສາ IT

ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍພວກທ່ານໃນການແຂ່ງຂັນທຳທູລະກິດໃນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ. ພວກເຮົາສາມາດສ້າງລະບົບໃຫ້ກັບ ອົງກອນຂອງທ່ານຕາມສັ່ງ, ຊຶ່ງລວມທັງສ້າງລະບົບໄອທີໃໝ່, ແປງຫືຼພັດທະນາລະບົບເກົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກມີລະບົບໄອທີແລ້ວ ແນ່ ນອນຈະເຮັດໃຫ້ການທຳທູລະກິດຫືຼວຽກອື່ນໆຂອງທານງ່າຍແລະມີປະສິດຕິພາບຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂໃນຮູບແບບໃໝ່ ລວມທັງ ເທັກໂນໂລຊີຂອງ Microsoft, Open-source ຫືຼ ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ.

 


>ເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ

 
Untitled Document