Untitled Document
  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ສາລະບານ English | Franšais | ລາວ

   ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບສາລະສົນເທດ
  ແລະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ອົງກອນຂອງພວກທ່ານ
ໜ້າທໍາອິດ ບໍລິການ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ  
ບໍລິການ
ບໍລິການ

ທີມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊຳນານສູງໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມ, ເພາະໄດ້ຮັບການສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິຊາວະກອນ ແລະ ພວກເຮົາ ກໍ່ມີຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະນຳສະເໜີ ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບລະບົບຂອງທ່ານ

 

ສູນພັດທະນາຊອບແວ

ທີ່ປືກສາ IT

ບໍລິການດ້ານເທັກນິກ

ສູນຝຶກອົບຮົມ

 


>ເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ

 
Untitled Document