Untitled Document
  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ສາລະບານ English | Franšais | ລາວ

   ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບສາລະສົນເທດ
  ແລະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ອົງກອນຂອງພວກທ່ານ
ໜ້າທໍາອິດ ບໍລິການ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ  
ສູນພັດທະນາຊອບແວ
ການພັດທະນາຊອບແວ ແມ່ນການບໍລິການອັນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ, ຊຶ່ງລວມທັງການສ້າງ ໂປລແກລມ ໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍັງເປັນສູນພັດທະນາ ໂປລແກລມໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃຫ່ຍທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປະເທດຝຼ່ງ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກ ຕາມລູກຄ້າສັ່ງ....More>
ທີ່ປືກສາ IT
ຍ້ອນທີມງານທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ພວກເຮົາຈິ່ງສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ໃນການເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບ IT. ການບໍລິການນີ້ ຈະລວມເຖິງ ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຂອງ Microsoft, ການນຳໃຊ້ຟີຼຊອບແວ(open-source) ແລະ ການອອກແບບເນັດເວີກ, ການປະເມີນລາຄາ ... More>
ບໍລິການດ້ານເທັກນິກ
ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານເທັກນິກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊຶ່ງໄດ້ໃຊ້ວິທີການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສຳລັບການສ້າງລະບົບໃໝ່ ຫືຼ ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກລະບົບເກົ່າ ໄປເປັນ ລະບົບໃໝ່ທີ່ສົມບູນຂຶ້ນ ... More>
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ທີມງານຂອງພວກເຮົາ ມີຄວາມພູມໃຈ ທີ່ຈະສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໂດຍການສ້າງ ເປັນສູນຝືກອົບຮົມ, ເຊິ່ງຈະມີການສິດສອນ ຈະກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເຄືອຂ່າຍ ດ້ວຍລະບົບປະຕິບັດການ Linux, Windows ແລະ ກ່ານສ້າງ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ອອກແບບເວັບໄຊ ແລະ ການພັດທະນາຊອບແວອື່ນໆ ... More>
ບໍລິການອື່ນໆບົນເວັບໄຊ
ປື້ມອ່ານ
ຫ້ອງສົນທະນາ
ອີເເມວ
   
 
ຂ່າວໃໝ່
More News...


ຂ່າວເຕັກໂນໂລຊີ
More...
ເອກະສານກ່ຽວກັບ IT
ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ IT ທີ່ສາມາດ ດາວໂລດໄດ້
document
ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄ້ວາ
ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປະຈຸບັນ ເພຶ່ອໃຫ້ທາງເລືອກໃໝ່ ແກ່ລະບົບຂອງທ່ານ
ຕ່ຳແໜ່ງຫ່ວາງ  
ການເຮັດວຽກທີ່ຄວາມ "ຫ້າວຫັນ, ມັກຮຽນ, ເປີດກ້ວາງ ແລະ ເປັນຮູບແບບສາກົນ" ແມ່ນຈັນຍະບັນຂອງທີມງານ ເນັດເວີກໂຊລູຊັ້ນເຊີວີສ. ຖ້າທ່ານຫາກມີຄວາມ ສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກນຳທີມງານຂອງພວກເຮົາ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ນີ້. ຕ່ຳແໜ່ງທີ່ເປີດຮັບສະມັກປະຈຸບັນ.  
ຕິດຕໍ່ NSS  
ຂອບໃຈທີ່ນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດທາງທີມງານ ກະລຸນາ ສົ່ງອີແມວມາທີ່:
nssinfo@nsslaos.com
Untitled Document