Untitled Document
  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ສາລະບານ English | Franšais | ລາວ

   ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບສາລະສົນເທດ
  ແລະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ອົງກອນຂອງພວກທ່ານ
ໜ້າທໍາອິດ ບໍລິການ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ  
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ບໍລິສັດໂດຍຫຍໍ້

ທີມງານເນັດເວີກໂຊຊັ້ນເຊີວີສ ແມ່ນວິຊາວະກອນທີ່ເປັນຄົນລາວ100%, ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາ ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ ໃນຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະຕອບສະໜອງການບໍລິການ ໃຫ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ຕະຫຼາດ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊື່ມຕໍ່ໂດຍກົງກັບທີມງານທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງຄວາມຮູ້ ແລະ ເທັກໂນ ໂລຊີ. ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ລະຫ່ວາງທີມງານທີ່ຢູ່ລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ແບບແຜນຫັຼກຂອງການເຮັດວຽກແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາຊອບແວ ຊຶ່ງທີມງານຂອງພວກເຮົາຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ເຮັດ ວຽກກັບໂປຼເຈັກສາກົນມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ. ພວກເຮົາໄດ້ມີໂຄງສ້າງເປັນຂອງຕົວເອງທີ່ສາມາດເຮັດວຽກທາງໄກກັບລູກຄ້າ ໂດຍໃຊ້ການ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ, ໃນປະຈຸບັນພວກເຮົານຳໃຊ້ທັງສອເທັກໂນໂລຊີ(Windows platform ແລະ Open-source platform) ສະນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງສາມາດໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າທັງສອງຢ່າງ ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການ.

 

ການບໍລິຫານ

ບໍລິສັດຮ່ວມມື

ຂໍ້ມູນທີ່ກຽມອອກຂ່າວ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສາລະບານ


>ເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ

 
Untitled Document